Kilka słów o nas

Udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji oraz zapewnia im kontynuację leczenia farmakologicznego, pomieszczenie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, a także prowadzi edukację zdrowotną tych osób i członków ich rodzin. W niepublicznych zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych decyzję o przyjęciu do zakładu wydaje kierownik w porozumieniu z lekarzem zakładu w oparciu o dokumentację określoną w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 w sprawie sposobu i trybu kierowania osób do zakładów leczniczo-opiekuńczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych. Do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego ogólnego nie może być przyjęty pacjent z chorobą psychiczną i/lub w terminalnej fazie choroby nowotworowej oraz z rozpoznaniem choroby alkoholowej.

W zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym chory może przebywać czasowo. Czas pobytu pacjenta w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym uzależniony jest od stanu jego zdrowia.Kierownik zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego ma obowiązek poinformowania lekarza poz o objęciu pacjenta opieką długoterminową.

TRYB KIEROWANIA CHOREGO DO ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO OPIEKUŃCZEGO:
 • 1. Wniosek lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, lub
 • 2. Wniosek lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego, po zakończonym leczeniu w warunkach szpitalnych, wywiad pielęgniarki środowiskowo/ rodzinnej wraz z oceną wg zmodyfikowanej skali Barthel,
 • 3. Sposób i tryb kierowania osób do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego publicznego oraz zasady ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu i trybu kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach (Dz. U. Nr 166 z 1998 r. poz.1265).

Warunki kwalifikacji do zakładu pobierz

Zakres naszych usług

 • terapia indywidualna i grupowa
 • rehabilitacja
 • terapia psychologiczna
 • terapia mowy
 • terapię zajęciowa, terapię sztuką
 • muzykoterapia
 • biblioterapia
 • działalność informacyjna i szkoleniowa
 • odpowiednie wyżywienie
 • opieka duszpasterska
Contact Banner