Kilka słów o nas

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy "Nadzieja" funkcjonuje od 2001 roku, jest placówką opieki długoterminowej zorganizowaną i prowadzoną przez kadrę specjalistów, lekarzy i pielęgniarek. Placówka położona jest w Knurowie przy ulicy Parkowej 1A. Wokół zakładu Pacjenci mają do dyspozycji Park i inne zielone tereny. W naszym zakładzie staramy się stworzyć pacjentom ciepłą, serdeczną, rodzinną atmosferę, która pozwala zrekompensować Im brak środowiska domowego.

Zakład udziela świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długotermonowej, które obejmują swoim zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji, oraz zapewnia im kontynuację leczenia farmakologicznego, pomieszczenie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, a także prowadzi edukację zdrowotną tych osób i członków ich rodzin.

W zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym chory może przebywać czasowo. Czas pobytu pacjenta w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym uzależniony jest od stanu jego zdrowia.

TRYB KIEROWANIA CHOREGO DO ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO OPIEKUŃCZEGO:
 • 1. Wniosek lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, lub
 • 2. Wniosek lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego, po zakończonym leczeniu w warunkach szpitalnych, wywiad pielęgniarki środowiskowo/ rodzinnej wraz z oceną wg zmodyfikowanej skali Barthel,
 • 3. Sposób i tryb kierowania osób do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego publicznego oraz zasady ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu i trybu kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach (Dz. U. Nr 166 z 1998 r. poz.1265).

Warunki kwalifikacji do zakładu pobierz

Zakres naszych usług

 • terapia indywidualna i grupowa
 • rehabilitacja
 • terapia psychologiczna
 • terapia mowy
 • terapię zajęciowa, terapię sztuką
 • muzykoterapia
 • biblioterapia
 • działalność informacyjna i szkoleniowa
 • odpowiednie wyżywienie
 • opieka duszpasterska
Contact Banner